Доживотна гаранция / Lifetime warranty:
Доживотна гаранция / Lifetime warranty:

  Продуктите “Ivan Ivanov” по начало са създадени да бъдат вечни, поради това ние използваме само висококачествени кожи и естествени материали. Дадохме си обещание, че няма да минаваме по преките пътища, защото процесът на създадване на нещо красиво и качествено не може да стане мигновено. Почитателите на “Ivan Ivanov” аксесоарите очакват красиво изработени кожени изделия, които са дълготрайни, а ние от своя страна се стараем максимално да покрием това изискване, давайки ви 100% доживотна гаранция.

 

  Нашата гаранция не важи за нормалните козметични  промени като стадиите на износване на продуктът (при недостатъчно добра поддръжка кожата се захабява), както и за инцидентни наранявания или изцапвания (поради ваша грешка). Имайте предвид, че е абсолютно нормално да очаквате някои естествени промени върху кожата, като: гънки, цветови промени (потъмняване, защото кожата е с отворени пори) и/или малки белези. Това е поради фактът, че кожата е натурална и е обработвана с естествени материали. Тя ще се променя според вас и начинът ви на живот. Ние смятаме, че тези уникални характеристики оставят своите красиви белези и спомени върху вашите аксесоари, но този процес ги разкрасява. Колкото по-активно живеете, толкова по-лесно вашите продукти ще придобият патина.

 

  Имайте предвид, че дори да са направени от камък, вашите продукти пак ще се износят с времето. Така че, ако по някакъв начин вашият шев се захаби (на място, където е по-често докосвано или има триене), или металното копче се захаби, или падне, моля свържете се с нас и ние ще се опитаме да го оправим. Отново, това важи в случай на вашето разумно използване и поддръжка.

 

  Ако по наша вина (вследствие на слаба изработка например) вашият аксесоар се разкъса, счупи, или е използван дефектен материал, ние поемаме отговорността да го оправим безплатно.

 

  Доживотната гаранция е специално за издържливостта на продуктът, който сме създали, не за собственикът му. В случай, че вие повредите вашето изделие, ние бихме могли да го поправим по наше усмотрение.

 

  За нас доживотната гаранция означава, че ние заставаме зад всяко едно изделие, което напуска нашата работилница. Продуктите, които създаваме са създадени да бъдат здрави и издържливи. Когато закупите нещо от нас, вие инвестирате в нещо качествено. Всяко едно изделие е ръчно изработено, обработвано и тествано, за да измине дълъг път и да ви служи завинаги. Гаранцията важи в случай, че редовно използвате вашият кондиционер за кожа и се грижите за вашият аксесоар (да не го заливате, перете, или захвърляте на места, където може да бъде наранен).

 

 

 

All the products “Ivan Ivanov” are made to be durable and lifelong. That is why we use only the finest leathers and materials. We gave ourselves a promise that we won’t take the shortcuts because the beauty and quality can’t  be achieved quickly.

Our guarantee does not apply to the normal cosmetic changes such as the wear of the product (in case of insufficient maintenance of the skin), as well as for accidental tearing or stain (due to your mistake). Keep in mind that it is absolutely normal to expect some natural changes such as folds, color changes (darkening because the skin is with open pores) and/or small scars. This is due to the fact that the leather is organic and is treated with natural materials. It will change according to you and your way of life. We believe these unique features leave their beautiful scars and memories on your accessories, but this process embellishes them. The more fully you live your life, the easier your products will acquire the patina.

Keep in mind that even if they are made of stone, your products will still be worn over time. So, if your seam is in some way wasteful (in a place where it is more often touched or there is rubbing), or the metallic rivet break or fall off, please contact us and we will try to fix it. Again, this is true in the case of your wise use and maintenance.

If in case of mistake (because of bad workmanship) your accessory was torn, stained, broken or made by defective materials, we take the responsibility to fix it for free.

Lifetime warranty is specific to the durability of the product we have created, not to its owner. In case you damage your product, we may fix it at our discretion.

For us, lifetime warranty means that we stand behind every single item that leaves our workshop. The products we create are designed to be strong and durable. When you buy something from us, you invest in something quality. Each item is hand-crafted, processed and tested to go a long way and serve you forever. The warranty applies if you regularly use your skin conditioner and care for your accessory (do not spill anything on it, wash it, burn it, or throw it away where it may be damaged).