Често задавани въпроси (FAQ)

?
Въпроси и отговори / Questions and answers:

Най-често задаваните въпроси.

 

 

  1. Какво означава: „Доживотна гаранция”?

 

 

- Това е гаранцията, която ние даваме за нашите аксесоари. Под „доживотна гаранция” имаме предвид, че ако изделието е повредено при изработката, или ако шевът се разшие в следствие на времето, ние ще го поправим безплатно. Гаранцията разбира се не включва изделия, които са повредени поради неподдръжка, небрежност и злоупотреба (следи от животни, пералня, нарязвания с остри предмети и тн).

 

 

 

  1. Мога ли да върна стоката обратно?

 

 

В случай, че решите, че аксесоарът не ви допада и не желаете да го използвате, може да го върнете и да получите обратно вашите пари в срок до 14 дни. За целта трябва да бъдат покрити следните изисквания:

 

- Да върнете стоката в състоянието в което сте я получили. През този период тя не трябва да бъде използвана по никакъв начин (да няма следи от употреба)

- Да бъде опакована в кутийката и да има бележка с причината поради която връщате аксесоарът (свържете се с нас, преди това).

- Доставката е за ваша сметка.

- След като получим и направим преглед на стоката, вие ще получите обратен отговор и вашите пари, в случай че другите изисквания са спазени.

 

 

  1. Къде се създават продуктите: „Иван Иванов”?

 

 

  В една малка работилница в китният люляков град (Ловеч). За нас изкуството е ценно и е все още живо. Ако не друго, поне младите хора ще се стараем да го поддържаме така.

 

 

  1. Какво представлява гравирането?

 

 

  Ние гравираме нашето лого с печат, а понякога с лазер. Логото на ИИ присъства на всеки наш аксесоар.  Може да бъде гравирано допълнително съдържание за вашето изделие в следните случаи:

 

- Може да бъде гравирано ваше име, инициал, или дата

- Работим с шрифт Times New Roman и Book Antiqua

 

 

  1. Колко време отнема пристигането на поръчката?

 

 

За територията на страната, чрез куриерска фирма отнема 1 работен ден.

 

 

  1. Как да се грижа за коженият си аксесоар?

 

 

Имайте предвид, че всичко създадено от естествена кожа (точно както и вашата собствена кожа) има нужда от поддръжка. Слънчевата светлина например влияе много благоприятно на нашите кожи. Кожата която използваме е дишашща и образува патина. Макар да е обработена тя все още има отворени пори, чрез които да попива благоприятни масла. С времето кожата става уникална, точно както този, който я използва.
  За поддръжка препоръчвам кондиционер. Може да видите в графата: „козметика за кожата”.

 

 

 

  1. Всеки аксесоар ли изглежда както е на снимката?

 

 

Не. Поради фактът, че всяка кожа попива боята по различен начин. Друг фактор е, че човешкият труд понякога създава малки несъвършенства. Различните телефони и камери заснемат по различен начин с различни контрасти, но ние се стараем да представим максимално реално видът на аксесоарите.

 

 

 

The most asked questions.

 

 

  1. What does “Lifetime warranty” means?

 

 This is the guarantee we provide for our accessories. By "lifetime warranty" we mean that if the product is damaged during manufacture, or if the seam expands as a result of time, we will repair it for free. The warranty, of course, does not include products that are damaged due to improper maintenance, negligent and abusing (traces of animals, washing machine, sharp cuts, etc.).

 

 

2. Can I return the wares and get a refund?

 

In case you decide that you do not like the accessory and do not want to use it, you can return it and get your money back within 15 days. For this purpose, the following requirements must be met:

 

- You must return the goods in the condition you received them. During this period, it should not be used in any way (no traces of use).

- Be wrapped in the box and have a note about why you are returning the accessory (contact us before that on the email).

- The delivery is at your expense.

- Once we receive and review the goods, you will receive confirmation and refund of your money, if the other requirements are met.

 

 

3. Where are the “Ivan Ivanov” products made?

 

They are made in a small workshop in the town of Lovech (Lovech). Art is still alive here and we find it valuable to us and our muse. If anything, at least the young people will try to keep it that way.

 

 

4. What exactly is the engraving?

 

  We engrave our logo with a seal, and sometimes with a laser. The “Ivan Ivanov” logo is present on each of our accessories. Additional content for your products may be engraved in the following cases:

 

- Your name, initials, or date can be engraved

- We work with Times New Roman and Book Antiqua fonts.

 

 

5. How much time does take the order arrival?

 

For the territory of Bulgaria, with the courier, the time it takes is 1 working day.

 

 

6. How to protect my leather accessory?

 

Keep in mind that anything made of leather (just like your own skin) needs maintenance. For example, sunlight has a very beneficial effect on our products. The leather we use is breathable and forms a patina. Although it has been treated, it still has open pores to absorb beneficial oils. Over time, the leather becomes unique, just like the one who uses it.

For maintenance, I recommend a conditioner. You can see one in the column: "Leather care".

 

 

7. Does any accessory look like it is in the picture?

 

No. Of course not. Due to the fact that each leather absorbs the paint differently. Another factor is that human labor sometimes creates small imperfections. Different phones and cameras shoot differently with different contrasts, but we try to make the appearance of the accessories as realistic as possible.

Ако имате проблем или въпрос свързан с предлаганите от нас продукти или услуги и не намирате
неговото решение сред изброените по-горе, ще се радваме да се свържете с нас