• Начало »
  • Политика за поверителност / Privacy Policy
Политика за поверителност / Privacy Policy

 

  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ: От април 2016 година

 

 

  Тази Декларация за поверителност описва използването на лична информация, която можете да предоставите на този Сайт. Политиката може да се променя периодично без уведомяване, затова моля, посетете тази Политика, когато използвате този Сайт. Тази Декларация за поверителност не се отнася за практиките на трети лица, които не притежаваме или контролираме, включително, но не само, уебсайтове, услуги и приложения на трети страни, които избирате да осъществявате чрез Сайта или хора, които не управляваме или наемаме. Въпреки че се опитваме да улесним достъпа само до услугите на трети страни, които споделят уважението към вашата поверителност, ние не носим отговорност за съдържанието или декларацията за поверителност на тези Услуги на трети лица. Препоръчваме Ви внимателно да прегледате правилата за поверителност на всички Услуги на трети страни, до които осъществявате достъп.

 

  По този начин ще се справим с информацията, която научаваме за вас от посещението ви на нашия уеб сайт.

 

 

  Предоставената от Вас информация

 

  Може да ви поискаме вашето име, възраст, адрес на улица, град, държава, пощенски код, имейл адрес, коментари, предложения или друга информация. Освен това името на домейна ви ще бъде автоматично разпознато, когато посетите нашия сайт. Имайте предвид, че никога няма да ви изпратим имейл, за да поискате паролата или друга информация за потребителския профил; ако получите такъв, изпратете ни го.

  Ние ще използваме тази информация само за нашите собствени вътрешни цели. Въпреки това, когато извършвате плащания на този сайт, Вие правите това чрез трети страни (като компании за кредитни карти като Visa, American Express и PayPal). Тези трети страни могат да имат правила за поверителност, които се различават от тези на II, и ваша отговорност е да прегледате съответните им правила. Вие приемате, че II няма да носи никаква отговорност във връзка с такива продукти, услуги или използване на вашата информация.

  Може също така да използваме вашата информация, за да ви изпращаме имейли, съдържащи актуализации, информация, съобщения за новости и анкети. Ще ви бъде предоставена възможност да се откажете от получаването на такива имейли.

 

 

Информация, която ни давате:

 

  Ние никога няма да споделяме информация, която получаваме от Вас, освен ако: (а) имаме вашето разрешение да споделяме тази информация; (б) предварително ви уведомихме, че информацията ще бъде споделена и с кого; или (в) тази информация е съвкупна информация или друга информация, която не ви идентифицира. Имайте предвид, че Сайтът е публичен и по този начин всяка информация, която ни предоставяте чрез публикуваното съдържание, ще бъде обществена и нямаме никакъв контрол върху други, които могат да използват предоставената от Вас Публична информация.

 

 

Информацията за нашата защита и за защитата на другите: 

 

  Ние си запазваме правото да получаваме, съхраняваме и разкриваме всяка информация, която според нас е необходима, по свое усмотрение, за (1) задоволяване на всеки закон, регулация, правен процес, правителствена молба или правителствена заповед; (2) да прилагаме тази Политика за защита на личните данни и нашите Условия за ползване, включително разследване на потенциални нарушения; (3) откриване, предотвратяване или по друг начин справяне с измами, сигурност или технически проблеми (включително обмен на информация с други компании и организации за защита от измами и предотвратяване на спам/злонамерен софтуер); (4) да отговаряте на заявки за поддръжка на потребителите или (5) да защитавате правата, имуществото, здравето или безопасността на нас, на нашите потребители, на трети лица, или на обществото като цяло.

 

 

  Информация, която споделяме по Ваша заявка

 

  Ако поискате от нас да предоставим информация, която имаме за потребителския Ви профил, ще направим това, ако е разумно и не прекомерно обременяващо.

 

  ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ НАШАТА ЗАЩИТА, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ. РЕЗЕРВИРАМЕ ПРАВОТО (ГАРАНТИРАЙКИ ВИ НАШАТА ПЪЛНА ДИСКРЕТНОСТ) ЗА ПРОМЯНА, ДОПУСКАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА РАЗДЕЛИ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. МОЛЯ, СЛЕДЕТЕ ПЕРИОДИЧНО ЗА ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ, КОИТО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА НА САЙТА. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ САЙТ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ТЕЗИ УСЛОВИЯ ОЗНАЧАВА ЧЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ ПРОМЕНИ.

 

 

Благодарим Ви, че посетихте нашия сайт.

 

 

 

Privacy Policy: from April 2016

 

  This Privacy Policy describes the use of personal information that you may provide on this Site. The policy may change from time to time without noticing you, so please visit this Policy when using this Site. This Privacy Policy does not apply to third-party practices that we do not own or control, including, but not limited to, third-party websites, services, and applications you choose to make through the Site.

 

Your information: 

 

  We may ask for your name, age, street address, city, country, postcode, email address, comments, suggestions, or other information. In addition, your domain name will be automatically recognized when you visit our site. Keep in mind that we will never send you an email to ask for a password or other profile information; if you receive one, send it to us.

  We will only use this information for our own internal purposes. However, when making payments on this site, you are doing it through a third side (such as credit card companies such as Visa, American Express and PayPal). These third parties may have privacy policies that differ from those of “Ivan Ivanov”, and it is your responsibility to review their respective policies. You acknowledge that “Ivan Ivanov” will not be responsible for such products, services or use of your information.

 

 

Information that you are giving to us: 

 

We will never share information we receive from you unless: (a) we have your permission to share this information; (b) we informed you in advance that the information will be shared and with whom; or (c) this information is aggregated information or other information that does not identify you. Keep in mind that the Site is public and in this way, any information you provide to us through the published content will be public and we have no control over others who may use the Public Information you provide.

 

 

Information for our protection and the protection of others: 

 

  We reserve the right to receive, store and disclose any information we think is necessary, in our sole discretion, to (1) satisfy any law, regulation, legal process, government request or government order; (2) apply this Privacy Policy and our Terms of Use, including the investigation of potential violations; (3) detect, prevent, or otherwise address fraud, security, or technical problems (including information sharing with other anti-fraud and anti-spam / anti-malware companies and organizations); (4) respond to customer support requests or (5) protect the rights, property, health, or safety of ourselves, our users, third parties, or society as a whole. 

 

 BY USING THIS SITE, YOU AGREE WITH OUR PROTECTION POLICY. IF YOU DO NOT ACCEPT OUR PROTECTION, DO NOT USE THIS SITE. WE RESERVE THE RIGHT (WARRANTING YOUR OVERALL DISCRETION) TO CHANGE, ADMITTING OR REMOVING SECTIONS OF THIS POLICY AT ANY TIME. PLEASE CHECK THIS SECTION PERIODICALLY FOR ANY CHANGE, WHICH WE CAN MAKE ON THE SITE'S POLICY. THE LASTING USE OF THIS SITE AFTER THE CHANGES IN THESE TERMS INDICATES THAT YOU ACCEPT THESE CHANGES.

 

Thank you, for visiting our site.