ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА / Refund and exchange

Условия за връщане:

 

  Възможно е да върнете всеки продукт “Ivan Ivanov” в рамките на 15 дни от датата на която сте получили поръчката си, при следните условия: 1) продуктът не е използван, или захабен по никакъв начин и 2) предварително сте се свързали с “Ivan Ivanov” за потвърждение за връщането. Всички продажби на монограмирани, персонализирани или поръчкови предмети, включително специални изработки, са окончателни. 

 

  По наше усмотрение “Ivan Ivanov” запазва правото си да откаже връщането, или замяната на стоки, които не отговарят на условията, посочените най-отгоре. Моля, имайте предвид, че ако връщането не е резултат от грешка от наша страна, първоначалните разходи за доставка, направени по време на покупката, няма да бъдат възстановяват.

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ:

 

  Връщанията обикновено се обработват в рамките на 10-14 работни дни от получаването на стоките. Имейл за потвърждение ще Ви бъде изпратен при получаването на аксесоарът. Възстановяванията се изплащат по същата форма на плащане, използвана за първоначалната покупка. Можете да върнете всеки артикул с цел възстановяване на сумата в рамките на 15 дни от датата, на която сте получили поръчката си, при условие, че продуктът не е използван или износен по никакъв начин.

  

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ВРЪЩАНЕ И ОБМЕН:

 

  Моля, внимателно опаковайте стоките с оригиналната им кутия и опаковачни материали, за да ги върнете във видът, в който сте ги получили. Попълнете изцяло формуляра за връщане и го поставете в опаковката. Връщания или замени, получени без правилно попълнена документация ще бъдат отказани.

  

 

 

 

Return Conditions: 

 

It is possible to return any Ivan Ivanov product within 15 days of the date you received your order under the following conditions: 1) the product was not used or wasted in any way and 2) you have previously contacted Ivan Ivanov for confirmation of the return. All sales of monograms, personalized or custom items, including special works, are final.

 

At our discretion, "Ivan Ivanov" reserves his right to refuse the return or replacement of goods that do not meet the conditions set out above. Please note that if the return is not a result of our error, the initial shipping costs made during the purchase will not be refunded.

 

 

Refund terms: 

 

Returns are usually processed within 10-14 business days of receiving the goods. A confirmation email will be sent to you when we receive the accessory. Refunds are paid using the same form of payment used for the original purchase. You can return each item for refund purposes within 15 days of the date you received your order, provided that the product was not used or outworn in any way.

 

 

INSTRUCTIONS FOR RETURN AND EXCHANGE:

 

Please carefully pack the goods with their original box and packing materials to return them to the form in which you received them. Fill in the full return form and put it in the box. Returns or replacements received without properly completed documentation will be denied.

 

 

Ако имате въпроси относно обмяна или връщане, моля, свържете се с нас на адрес:

If you have any other questions you can contact us: 

 

https://www.facebook.com/IILCB/?ref=page_internal